Full Cleaning

GDPR

Al uw commerciële en boekhoudkundige gegevens kunnen worden geraadpleegd door de gedelegeerd bestuurder, de gevolmachtigde en de administratieve en boekhoudkundige diensten.

De toegangswegen tot uw kantoren, gebouwen of lokalen staan ter beschikking van de gedelegeerd bestuurder, de gevolmachtigde, de toezichthouder op de werken, de teamleiders en het team oppervlaktetechnici.

Indien u aan deze algemene regels wijzigingen wenst aan te brengen, dan zouden wij het op prijs stellen als u dit zou melden aan de gevolmachtigde, die uw verzoek in alle vertrouwelijkheid zal behandelen.

VERTROUWELIJKHEID VAN DE GEGEVENS - GDPR

In het kader van zijn dienstverlening (de Diensten) aan de Klant krachtens het Contract heeft FULL CLEANING toegang tot bepaalde gegevens (de Klantgegevens) of verwerkt het bepaalde gegevens, onder andere informatie betreffende geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke personen (Persoonsgegevens), zowel gegevens van fysieke als van elektronische aard.

De Klantgegevens zijn beschermd overeenkomstig de Europese verordening 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 (GDPR), die sinds 25 mei 2018 van kracht is.

Doeleinden van de verwerking en verwerkte gegevens

Het doel van de verwerking van de Klantgegevens door FULL CLEANING is de uitvoering van diensten overeenkomstig het Contract.

De types verwerkte Persoonsgegevens en de categorieën van het onderwerp van de door FULL CLEANING verwerkte gegevens zijn hoofdzakelijk e-mailadressen, gegevens voor personenidentificatie (naam, voornaam, adres), bages en toegangscodes.

FULL CLEANING gebruikt geen cookies.

Instructies van de klant

FULL CLEANING verwerkt de Klantgegevens uitsluitend in naam van de Klant en overeenkomstig de instructies van de Klant. Het zal de persoonsgegevens behandelen als vertrouwelijke gegevens die onderworpen zijn aan de Contractbepalingen inzake vertrouwelijkheid. De Klant geeft FULL CLEANING de opdracht om de persoonsgegevens te verwerken overeenkomstig de bepalingen van het Contract en de andere redelijke voorschriften van de Klant na te leven, voor zover deze voorschriften voldoen aan het Contract en de Wet.

Bij de verwerking van de persoonsgegevens zal FULL CLEANING de verplichtingen nakomen die op het bedrijf van toepassing zijn krachtens de wetten op gegevensbescherming.

FULL CLEANING garandeert dat zijn personeelsleden die betrokken zijn bij de verwerking van Klantgegevens op de hoogte worden gebracht van de vertrouwelijke aard van deze gegevens en dat zij betreffende de Klantgegevens schriftelijke vertrouwelijkheidsovereenkomsten ondertekenen die ook na de beëindiging van de arbeidsovereenkomst geldig blijven.

Buiten de uitdrukkelijke toelatingen die door het Contract of de wettelijke vereisten worden geformuleerd, gaat FULL CLEANING de verbintenis aan om de Klantgegevens nooit zonder de voorafgaande toestemming van de Klant aan om het even welke derde mee te delen.

Beveiliging

FULL CLEANING heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om de vertrouwelijkheid en integriteit van de Klantgegevens te verzekeren en de meegedeelde Persoonsgegevens te beschermen, onder andere tegen ongeoorloofde toegang, ongeoorloofd gebruik, verlies of ongeoorloofde wijzigingen.

FULL CLEANING zal zonder de schriftelijke en voorafgaande toestemming van de Klant geen enkele derde verwerker machtigen om de Klantgegevens te verwerken in het kader van de uitvoering van de diensten.

FULL CLEANING zal erover waken dat onderaannemingscontracten gesloten met elke onderaannemer of verwerker aan deze laatste dezelfde verplichtingen oplegt als deze waartoe FULL CLEANING zelf gehouden is.

Recht van inzage, rectificatie, beperking, bezwaar en wissing

De Klant heeft rechten betreffende de verwerkte persoonsgegevens: inzage, rectificatie, bezwaar en wissing.

Indien het Contract om welke reden dan ook of op verzoek wordt opgezegd, dan zal FULL CLEANING stoppen met de verwerking van de Klantgegevens en alle Klantgegevens waarover het beschikt wissen of vernietigen, al naargelang het geval (behalve indien de wet of de expliciete bepalingen van het Contract betreffende het bewaren en/of teruggeven van gegevens dit verbieden).

FULL CLEANING zal zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de Klant geen toestemming geven voor het verwerken van de Persoonsgegevens buiten de Europese Economische Ruimte.

Om zijn rechten uit te oefenen kan de klant een e-mail sturen naar het adres valerie.flahaut@fullcleaning.be of een brief naar het adres Chaussée de Bruxelles 323A boîte 8 in 1410 Waterloo. FULL CLEANING zal het verzoek behandelen binnen een termijn van 30 kalenderdagen.

Klachten

Indien de Klant van oordeel is dat FULL CLEANING zijn persoonsgegevens niet verwerkt heeft overeenkomstig de geldende reglementeringen, dan heeft de Klant het recht om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35 in 1000 Brussel (contact@apd-gba.be).